Photoevent

Periodekort Student

Periodekort Student er det same som eit vanleg periodekort på buss, men du får 40 % rabatt i tillegg til den vanlege periodekortrabatten.

Studentrabatt blir gitt til:

  • elevar i grunn- og vidaregåande skule,
  • heiltidsstudentar ved fagskule, teknisk fagskule, høgskule eller universitet i Norge eller utlandet, frå fylte 19 år til og med månaden ein fyller 30 år.
  • vaksne framandspråklege under 30 år som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap i minst ti timar i veka i meir enn tre månader, eller flyktningar under 30 år som er i introduksjonsprogrammet, og
  • lærlingar og lærekandidatar på heiltid som følgjer krava i Lov om opplæring, kap. 4.

Periodekortet er personleg og gjeld for ei bestemt strekning i 30 dagar frå kjøpsdato, med uavgrensa tal reiser.

Kortet får du kjøpt ved å ta kontakt med ruteselskapa, eller bestille dei elektronisk ved å følgje lenkene nedanfor. Hugs å legge ved bilde av deg sjølv når du skal bestille periodekort. 

Du kan fornye periodekortet på bussen, med unntak av Vy sine bussar, eller på kontoret til ruteselskapet. Kvar gong du skal fylle på kortet må du vise legitimasjon og gyldig reisebevis, t.d. studentbevis. Oversikt over kva som vert rekna som gyldig reisebevis finn du i vilkåra våre under punkt 4.

Når du kjøper periodekort for første gong, må du betale 100 kr. i pant for produksjon av kortet. Pant vert refundert på alle kort som ikkje skal brukast meir, og som vert innlevert. Dersom kortet er øydelagt, vert ikkje panten refundert.

Ved sjukdom slik at kortet ikkje kan nyttast, betaler selskapa tilbake 1⁄30 av månadsprisen pr. dag kortet ikkje har vore nytta, men ikkje for færre enn 10 dagar. Tilbakebetalinga gjeld 30 dagar frå kjøpsdato.

Kringom-Periodekort lite.jpg

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Relaterte lenker

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk