Om Kringom

Kringom er i samband med fylkessamanslåinga blitt slått saman med Skyss frå 1. januar 2020. Den nye, felles mobilitetseininga har ansvar for kollektivtrafikken i Vestland fylkeskommune.

Mobilitetseininga skal sikre at vedtekne strategiar og tiltak blir sette i verk for å nå dei politiske måla.

Kringom har ansvar for tilbodet i området Sogn og Fjordane, medan Skyss har ansvaret i Hordaland. Prisane, sonene, betalingsløysingane og rutetilbodet er uendra.

Mobilitetseininga skal bidra til å forbetre og vidareutvikle kollektivtilbodet og tilby tenester for kombinert mobilitet i Vestland. Hovudoppgåvene våre er å:

  • planlegge linjenett og rutetilbod
  • planlegge skuleruter og koordinere skuleskyss
  • informere om og marknadsføre tilbodet
  • tildele kontraktar for køyring av buss, bybane, snøggbåt og ferjer gjennom anbodskonkurransar
  • gi kundeservice og ruteopplysning
  • vere eit samlande kompetanseorgan for kollektivtrafikk i fylket
  • utvikle kombinerte mobilitetstenester

I 2020 skal vi arbeide med integrerte og felles løysingar for kundane i heile Vestland fylke. Til dømes jobbar vi med felles nettside og med utvikling og harmonisering av kjøpskanalar og reiseplanleggar. Vi vil også arbeide med å samordne og utvikle det samla rutetilbodet og prisstrukturen i Vestland.

Leiargruppa i Skyss/Kringom

Målfrid Vik Sønstabø – direktør, e-post: Malfrid.Vik.Sonstabo@skyss.no

Camilla Selch – leiar strategi og organisasjon, e-post: Camilla.Selch@skyss.no

Svein Book Dalsgård – leiar kundeopplevingar, e-post: Svein.Book.Dalsgard@skyss.no

Gudrun Einbu – leiar transporttilbod, e-post: Gudrun.Einbu@skyss.no

Karl Inge Nygård – leiar kontrakt, e-post: Karl.Inge.Nygard@skyss.no

Kari Steinsland – leiar mobilitetstenester, e-post: Kari.Steinsland@skyss.no

Knut Peder Eriksen - kst. leiar digitale tenester, e-post: Knut.Peder.Eriksen@skyss.no

Knut Peder Eriksen - leiar økonomi og administrasjon, e-post: Knut.Peder.Eriksen@skyss.no

Politisk styring

Skyss/Kringom er ei eining i Vestland fylkeskommune. Fylkestinget i Vestland fylkeskommune er det øvste styret og avgjer budsjettet til mobilitetseininga. Mobilitetseininga skal sikre at vedtekne strategiar og tiltak blir sette i verk for å nå dei politiske måla.

Her finn du politiske saker på Vestland fylkesting 

Les meir om Vestland fylkeskommune her

 

Slik er kollektivtrafikken organisert

Kringom planlegg rutetilbodet for buss, båt og ferje i Sogn og Fjordane. Sjølve transporten vert utført av trafikkselskap etter anbodskontraktar som er inngått med Kringom etter konkurransar. Kringom måler kvaliteten i tilbodet og følgjer opp kontraktane og trafikkselskapa.

Der tilbodet er anbodsutsett i såkalla bruttokontraktar, har Kringom ansvar for billettsystem, marknadsføring, ruteinformasjon og kundesenter. I område som har nettokontrakt har operatøren sjølv ansvar for marknad, informasjon og billettering.

 

Ledige stillingar

Vi har for tida ingen ledige stillingar.

Ønsker du å søke jobb som sjåfør eller mannskap, må du kontakte operatørane direkte.

For media

Skyss/Kringom har ansvaret for kollektivtilbodet i Vestland. Sjølve transporttenestene blir utførte av sjølvstendige operatørselskap på oppdrag for Skyss/Kringom.

Kontaktpunkt for media:

Utanfor vanleg kontortid svarar vi berre på spørsmål som gjeld akutte hendingar og situasjonar. Andre spørsmål vert svart ut i kontortida. Vi ber om forståing for dette.

 

Pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen

Telefon: 995 70 955

camilla.berntzen@skyss.no

Pressekontakt Ingrid Dreyer

Telefon: 975 00 206

ingrid.dreyer@skyss.no

 

NB! Gjeld berre spørsmål frå media. Har du spørsmål som kunde, kan du nytte vårt kontaktskjema her.

Pressebilder

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk